Polityka Prywatności

W bobrbet.pl dbamy o sposób, w jaki traktowane są dane naszych użytkowników. W tej sekcji użytkownik pozna wszystkie szczegóły związane z jego przetwarzaniem danych osobowych, naszą polityką plików cookies, podmiotami odpowiedzialnymi, zasadami obowiązującymi na tym portalu oraz różnymi możliwościami, które mogą się z tym wiązać.

Polityka prywatności - co to jest?

Polityka prywatności to pisemne zestawienie szeregu klauzul lub sekcji, które w jasny i zwięzły sposób wskazują, jak firma przetwarza i wykorzystuje dane swoich użytkowników, aby zagwarantować zgodne z prawem, prawidłowe i bezpieczne zarządzanie danymi.

Dane osobowe - czym są?

Są to wszystkie dane osobowe wprowadzane przez użytkowników zarówno w momencie rejestracji na platformie, jak i te, które mogą zostać uzyskane w innym momencie podczas nawigacji użytkownika po określonej witrynie internetowej i które pozwalają na przypisanie konkretnego konta użytkownika do danej osoby fizycznej.

Jak chronimy dane osobowe na naszej platformie?

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych i pozytywnych doświadczeń podczas odwiedzania naszego portalu, dlatego też, ściśle przestrzegając wymogów prawnych we wszystkim, co wiąże się z ochroną twoich danych, informujemy, że przestrzegamy aktualnych przepisów, w tej kwestii. Jeśli chcesz się z nimi zapoznać, możesz to zrobić w zakładce „Aspekty prawne”, gdzie możesz zapoznać się także z podstawowymi punktami GDPR, dotyczącymi ochrony twoich danych osobowych.

RODO - Co oznacza ten skrót?

RODO odwołuje się do terminu „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” i jest wymagającym organem prawnym w zakresie prywatności i legalności przetwarzania danych osobowych użytkowników. Został on opracowany przez oficjalne organy Unii Europejskiej i ma zastosowanie do każdej organizacji (niezależnie od jej lokalizacji na świecie), która gromadzi i/lub przetwarza dane osobowe osób przebywających na terenie Unii Europejskiej.

RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku i przewiduje możliwość nałożenia wysokich kar finansowych (nawet kilkudziesięciu milionów euro) na firmy, które złamią jego przestrzeganie. Więcej informacji można znaleźć w zakładce zatytułowanej „Aspekty prawne”.

Jaki podmiot przetwarza dane użytkowników na tej platformie?

Podmiotowi bobrbet.pl powierzono zadanie przeprowadzenia wszystkich niezbędnych procedur w celu legalnego przetwarzania danych użytkowników, zgodnie z polityką prywatności tej witryny, polskim ustawodawstwem krajowym, dotyczącym ochrony danych oraz wspomnianym rozporządzeniem RODO. Działania w tym zakresie obejmują: przyjmowanie, systematyzację, gromadzenie, rejestrację, przechowywanie, aktualizację, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie i udostępnianie), depersonalizację, blokowanie i usuwanie danych osobowych użytkowników.

Podmiot bobrbet.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dowolnej liczby kontroli, jaką uzna za niezbędną dla potwierdzenia prawdziwości danych podanych przez użytkowników. Jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że podane dane mogą być fałszywe, mogą zostać usunięte. Również użytkownik może usunąć swoje dane w dowolnym momencie.

Jakie dane są przetwarzane na platformie?

Platforma bobrbet.pl może gromadzić i przetwarzać następujące dane:

  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, stan cywilny, data urodzenia i płeć
  • Dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu
  • Dane techniczne: adres IP, dane do logowania, przeglądarka internetowa, strefa czasowa, lokalizacja, dane wtyczki do przeglądarki i system operacyjny
  • Dane dostępu: nazwa użytkownika i hasło, ustawienia, preferencje, opinie i komentarze użytkowników w dowolnej sekcji platformy (blogi, konkursy, aktualności...)
  • Dane użytkowe: informacje związane ze sposobem, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej
  • Preferencje komunikacyjne i marketingowe: dane dotyczące preferencji dotyczących otrzymywania komunikacji marketingowej od nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych
  • Pliki cookies (patrz rozdział „Polityka plików cookies”).

Platforma bobrbet.pl zbiera dane od momentu zakończenia przez użytkownika procesu rejestracji w naszym portalu oraz przy każdorazowym uzyskaniu dostępu do niego.

W jaki sposób platforma bobrbet.pl wykorzystuje dane swoich użytkowników?

Platforma bobrbet.pl wykorzystuje dane swoich użytkowników do:

- Wysyłania maili promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług.

- Analizowania informacji i preferencji uzytkownika w naszych systemach lub bazach danych, aby ulepszyć sposób, w jaki obsługujemy platformę, a tym samym móc oferować lepsze warunki korzystania z portalu dla użytkownika.

- Personalizowania reklam, które użytkownicy od nas otrzymują.

- Przestrzegania i/lub wykonywania jakichkolwiek z naszych obowiązków lub praw.

Komu platforma bobrbet.pl udostępnia dane osobowe użytkowników?

Platforma bobrbet.pl współpracuje z zewnętrznymi podmiotami, którzy pomagają nam we wdrażaniu i zarządzaniu platformą. Czasami nasi współpracownicy mogą potrzebować pewnych danych osobowych użytkowników. Tym samym bobrbet.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkowników:

- Naszym dostawcom usług analitycznych (Google Analytics).

- Dostawcy usług lub podmiotom przetwarzającym dane, które przetwarzają dane naszych użytkowników zgodnie z naszymi instrukcjami (np. usługi w chmurze).

- Naszym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym, niezależnie od tego, czy znajdują się w Unii Europejskiej, czy poza nią.

- Instytucjom prawnym, z którymi współpracujemy

- W przypadku zakupu, sprzedaży lub restrukturyzacji dowolnego segmentu działalności lub aktywów lub jeśli nasze aktywa zostaną przejęte przez inny podmiot, możemy udostępniać dane użytkowników potencjalnym kupującym lub sprzedającym.

Jakie są obowiązki użytkowników platformy bobrbet.pl?

Wszyscy użytkownicy platformy bobrbet.pl będą zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad:

- Podania prawdziwych danych dotyczących swojej tożsamości i nie może w żadnym wypadku wykorzystywać danych osób trzecich, ani w chwili rejestracji, ani w żadnym innym momencie.

- Użytkownik może dokonać rejestracji na bobrbet.pl tylko wtedy, gdy osiągnął już pełnoletność (18 lat).

- Jeśli jesteś ojcem/matką lub prawnym opiekunem nieletniego i wiesz, że ten nieletni zarejestrował się na bobrbet.pl, musisz natychmiast wysłać e-mail na adres [email protected], wyjaśniając sytuację i prosząc o usunięcie konta stworzonego przez nieletniego.

- Kończąc proces rejestracji na bobrbet.pl, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki tej platformy dotyczące przetwarzania jego danych. Wyraża także zgodę na warunki prawne i politykę dotyczącą plików cookies tej platformy. Jeśli nie zgadza się już z którymkolwiek z nich, powinien usunąć swoje konto.

- Przestrzegania "Regulaminu korzystania z Platformy". Są one dostępne w sekcji "Regulamin > Zasady korzystania".

Jakie prawa przysługują użytkownikom platformy bobrbet.pl?

Użytkownikom zarejestrowanym na naszej platformie przysługują następujące prawa:

- Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy kliknąć "Anuluj Subskrypcję" w obszarze "Konta Użytkownika".

- Wymaganie od platformy bobrbet.pl poprawienia wszelkich danych, które mogą być niepoprawne, z zastrzeżeniem faktu, że użytkownik może je również samodzielnie modyfikować w swoim profilu użytkownika.

- Poproszenie o kopię danych osobowych przetwarzanych przez tę platformę, wysyłając prośbę na adres bobrbet.pl. Odpowiedź Operatora będzie podlegać wymogom wskazanym w części "Obowiązki bobrbet.pl", z zastrzeżeniem, że druga i kolejne kopie mogą podlegać opłacie.

- Uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez platformę bobrbet.pl. W tym celu użytkownik będzie miał prawo zalogować się na bobrbet.pl w dowolnym momencie, o ile nie grozi mu zawieszenie lub zamknięcie konta z powodów dyscyplinarnych.

- Komunikowanie się z platformą za pośrednictwem dowolnego udostępnionego ci środka kontaktu. Jeżeli wybranym medium jest poczta elektroniczna, użytkownik powinien, w miarę możliwości, posługiwać się tym samym adresem e-mail, który podał podczas rejestracji na platformie.

- Sprzeciwu wobec wykorzystania twoich danych osobowych, gdy uznasz, że twoje podstawowe prawa wykraczają poza uzasadnione interesy platformy.

- Żądanie ograniczenia dostępu do twoich danych osobowych, gdy uznasz, że zostały one wykorzystane przez bobrbet.pl w sposób sprzeczny z prawem lub klauzulami opisanymi w tym paragrafie oraz gdy uznasz, że nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zostały zebrane, ale nie chcesz ich usunąć.

- Żądanie usunięcia danych w takich samych przypadkach jak w punkcie poprzednim, a także jeżeli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych.

Jakie obowiązki ma platforma w obszarze przetwarzania danych swoich użytkowników?

Operator platformy bobrbet.pl zobowiązany jest do przestrzegania poniższych klauzul:

- Przechowywania i przetwarzania danych użytkowników wyłącznie w sposób i na warunkach określonych w tej sekcji.

- Przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi, wyłącznie użytkowników, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę (sekcja "Obowiązki użytkownika").

- Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody, platforma będzie wykorzystywać jego dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi jej "uzasadnionych interesów". Ponadto będzie to robić w sposób proporcjonalny i szanujący prywatność danego użytkownika.

- Komunikacji z użytkownikami i odpowiedzi na ich wiadomości w ciągu 30 dni od ich wysłania, zawsze zachowując wobec użytkowników powagę i szacunek.